فضای پارکینگ اختصاصی با ظرفیت ۱۵۰ خودرو در مساحتی به متراژ ۵۵۵۰ متر مربع در اختیار ب برگزارکنندگان رویدادها می باشد.