جستجوی مجدد
وضعیت شغلی درحال حاضر
تجربه ها
موقعیت جغرافیایی
صنعت
بالاترین مدرک
۳ کارجو یافت شد
 همه را انتخاب کنید
تهران/ تهران
یک تا دو سال :تجربه ها
تهران/ تهران
هفت تا ده سال :تجربه ها
تهران/ تهران
بیش از ۱۵ سال :تجربه ها
تهران/ تهران
یک تا دو سال :تجربه ها
۳ کارجو یافت شد