جستجوی مجدد
نوع رویداد
محل رویداد
رویداد
سمینار

۱۳۹۶/۱۲/۱۰
تهران تهران
تولید درآمد با گیاهان دارویی و گلخانه های کوچک

مهندس سید قاسم صفاری
کارشناس ارشد مهندسی گلخانه و تولیدات گلخانه ایی