دفتر نیازمندیها

نام طرف تماس: سمیه امیری
موبایل: 09216179023
office@karopisheh.com :ایمیل
آدرس: تهران, دبیرخانه رویداد: خیابان توحید، خیابان طوسی، ساختمان شماره۱۲۱، طبقه ۶، واحد ۱۲، تلفن ۰۲۱۶۴۰۷۹