ریال ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ بسته پلاتینیوم: بنر ویژه، غرفه ویژه، یک صفحه کامل آگهی (پشت جلد)، ۲۰ درصد تخفیف حضور در رویداد بعدی، درج نام و لوگوی حامی در مواد تبلیغاتی، اختصاص زمان سخنرانی برای معرفی شرکت خود تا ۳۰ دقیقه، مصاحبه رایگان و انتشار در فیلم تبلیغاتی، مصاحبه رایگان، حضور رایگان ۲۰ نفر در سمینارهای جانبی
 ریال ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ بسته طلایی: بنر ویژه، غرفه ویژه، یک صفحه کامل آگهی (بعد از جلد)، ۱۰ درصد تخفیف حضور در رویداد بعدی، درج نام و لوگوی حامی در مواد تبلیغاتی، اختصاص زمان سخنرانی برای معرفی شرکت خود تا ۲۰ دقیقه، مصاحبه رایگان و انتشار در فیلم تبلیغاتی، حضور رایگان ۱۵ نفر در سمینارهای جانبی
 ریال ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ بسته نقره ای: بنر، غرفه، یک صفحه کامل آگهی در صفحات ویژه، ۵ درصد تخفیف حضور در رویداد بعدی، درج نام و لوگوی حامی در مواد تبلیغاتی، اختصاص زمان سخنرانی برای معرفی شرکت خود تا ۱۰ دقیقه، مصاحبه رایگان و انتشار در فیلم تبلیغاتی، مصاحبه رایگان، حضور رایگان ۱۰ نفر در سمینارهای جانبی
 ریال ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ بسته برنزی: بنر، غرفه، یک صفحه کامل آگهی در صفحات داخلی، ۵ درصد تخفیف حضور در رویداد بعدی، درج نام و لوگوی حامی در مواد تبلیغاتی، مصاحبه رایگان و انتشار در فیلم تبلیغاتی، مصاحبه رایگان، حضور رایگان ۵ نفر در سمینارهای جانبی
 ریال ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ غرفه
چه تعداد
 ریال ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ غرفه ویژه
چه تعداد
 ریال ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ قیمت سمینار - هر یک ساعت
چه تعداد
 ریال ۳,۶۵۰,۰۰۰ استقرار بنر در فضای اختصاصی بنر شرکت کنندگان
چه تعداد
 ریال ۲,۷۵۰,۰۰۰ صفحات داخلی
چه تعداد
 ریال ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ صفحات ۲ تا ۸
چه تعداد
 ریال ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پشت جلد
 ریال ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ پشت پشت جلد
 ریال ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ پشت روی جلد
 ریال ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ صفحه اول
 ریال ۱,۶۵۰,۰۰۰ ** تبلیغ در مجله - کتابچه نمایشگاه (یه صفحه کامل رنگی) برای غرفه داران

فیمابین

و
بارگذاری مجدد متن به حروف کوچک و بزرگ حساس است